Radio uitzending op Omrop Fryslan met Doet Boersma
Gepubliceerd op 16 januari 2022, Geplaatst in Uncategorized

Elke maand wordt ik uitgenodigd op de radiouitzending op zaterdag ochtend op Omrop Fryslan voor het kunst en cultuur uur; hier een overzicht van verschillende uitzendingen!

Alle moannen bin ik útnoege foar de radio-útstjoering op sneontemoarn op Omrop Fryslan foar it keunst- en kultueroere; Hjir is in oersjoch fan ferskate útstjoerings!


(Radio Uitzending van 12-11-22)

Recensie over Kunstmaand Ameland

FRL] Ofrûne sneon wie it wer gesellich yn de studio fan Omrop Fryslân. Yn dizze radio-útstjoering ôfrûne sneon praat ik oer de Keunstmoanne Amelân. Troch de hiele moanne novimber, fan 1 oant en mei 30 novimber, eksposearje oer it hiele eilân in protte ferskillende keunstners. Ik haw myn eagen útsjoen! Fan fotografy, skilderijen, bylden en folle mear! Yn dizze resinsje haw ik in oantal keunstners beljochte en ik sil koart fertelle oer harren wurk en oer keunstmoanne amelân. Tige oanrikkemandearre foar elkenien dy’t fan keunst hâldt!

[EN] Last Saturday it was fun again in the studio of Omrop Fryslân. In this radio broadcast I talk about Art Month Ameland. Throughout the month of November, from 1 to 30 November, many different artists will be exhibiting all over the island. I’ve been watching my eyes out! From photography, paintings, sculptures and much more! In this review I have highlighted a number of artists and I will briefly tell you about their work and about Art Month Ameland. Highly recommended for anyone who loves art!


(Radio Uitzending van 01-11-22)

Recensie tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum

FRL] Ofrûne sneon wie it wer gesellich yn de studio fan Omrop Fryslân. Yn dizze radio-útstjoering praat ik oer de útstalling Frijheid, skelen en fagefjoer: de midsiuwen yn it noarden. Dit is te sjen yn it Fries Museum fan 10 septimber 2022 oant en mei 7 maaie 2023.

[NL] Afgelopen zaterdag was het weer gezellig in de studio van Omrop Fryslân. In deze radiouitzending heb ik het over de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het noorden. Dit is te zien in het Fries Museum van 10 september 2022 t/m 7 mei 2023.

[EN] Last Saturday it was fun again in the studio of Omrop Fryslân. In this radio broadcast I talk about the exhibition Freedom, Feuds, Purgatory: The Middle Ages in the North. This can be seen in the Fries Museum from September 10, 2022 to May 7, 2023.


(Radio Uitzending van 03-10-22)

Recensie over expositie 450 jaar Tichelaar van Keramiek Museum Princessehof

[FRL] Moaie útstalling yn it keramykmuseum Prinsessehof, in lust foar it each. De tentoanstelling yn Ljouwert lit dêrom in breed palet oan kleuren, produkten en techniken sjen.

[NL] Mooie tentoonstelling in het keramiekmuseum Prinsessehof, een lust voor het oog. De tentoonstelling in Leeuwarden laat dan ook een breed palet aan kleuren, producten en technieken zien.

[EN] Beautiful exhibition in the ceramics museum Prinsessehof, a feast for the eyes. The exhibition in Leeuwarden therefore shows a wide palette of colours, products and techniques.


(Radio Uitzending van 30-07-22)

Een recensie over 2 tentoonstellingen in het Fries Museum

[FRL] Ôfrûne sneon wie it wer gesellich by Op’en Út op Omrop Fryslân yn it programma by Rene Koster. Ik ha oer 2 útstallingen yn it Fries Museum in resinse jown.

[NL] Afgelopen zaterdag was het weer gezellig in de studio van Omrop Fryslân in het programma bij Rene Koster. Ik heb over 2 tentoonstellingen in het Fries Museum een recentie gegeven.

[EN] Last Saturday I was in the Radio studio of local radio/television (Omrop Fryslân) to give a review about to exhibitions in the Frisian Museum. Frisian spoken.


(Radio Uitzending van 02-04-22)

Een recensie over de tentoonstelling ‘op jute’ in Hannemahuis Harlingen

[FR] Ik ha altyd in protte wille as ik sneons wer wolkom bin by de útstjoering ‘Op en út’ by Omrop Fryslân! Ik jow resinsjes oer útstallingen. Ofrûne sneon siet ik wer by Douwe Heeringa & Roelof Koster te praten oer de tentoanstelling ‘oer jute’ yn it Hannemahûs yn Harns. Yn dizze tentoanstelling lit Françoise Stoop (Utrecht 1963) har skilderijen sjen op jute. Troch it materiaal wurde de skilderijen objekten.

NL] Wat heb ik toch altijd plezier als ik op de zaterdag weer welkom ben bij de uitzending ‘Op en út’ op Omrop Fryslân om in recentie te schrijven! Afgelopen zaterdag zat ik samen met Douwe Heeringa & Roelof Koster om over de tentoonstelling ‘op jute’ het Hannemahuis Harlingen te praten. In deze tentoonstelling laat Françoise Stoop (Utrecht 1963) haar schilderijen zien op jute zakken. Door het materiaal oogt het werk als objecten, oftewel ongespannen doeken, waardoor het als het ware een 3D vorm krijgt.


(Radio Uitzending van 05-02-22)

Een recensie over de nieuwste expositie in Museum Belvédère

Wow! Ofrûne freed ha ik nochris genoaten fan in prachtige útstalling, dit kear yn it Museum Belvédère wêryn @diannebakker & @isabellawerkhoven harren ynspirearjende keunstwurken sjen litte! De poster dekt de lading net want dit is bûtendyks prachtich troch de kombinaasje fan in grouwelige ynhâld dy’t naïef en boartlik delsetten wurd tsjinoer it skilderkanon Werkhoven dy’t ljocht, romte, djipte, poëzij skilderet.

Sneon wie ik wer útnoege om hjiroer te fertellen yn de radio-útstjoering fan @omropfryslan, en dit wie wer sa moai. Jo kinne dizze folsleine radio-útstjoering ek sjen yn myn blog!

Net ûnbelangryk… De útstjoering is fansels allegear yn it Frysk!

Wauw! Afgelopen vrijdag heb ik opnieuw mogen genieten van een mooie expositie, dit keer in het Museum Belvédère waarin @diannebakker & @isabellawerkhoven hun inspirerende kunstwerken laten zien!  Het affiche dekt de lading niet omdat het werk buitengewoon mooi is door de combinatie van een gruwelijke inhoud die naïef en speels wordt geplaatst tegen de schilder Werkhoven die licht, ruimte, diepte, poëzie schildert.

Ik was deze zaterdag opnieuw uitgenodigd om hier over te vertellen in de radiouitzending van @omropfryslan, en wat was me dit weer gezellig. Je kunt ook in de blog deze volledige radio uitzending zien!

Niet onbelangrijk… De uitzending is natuurlijk wel allemaal in het fries!


(Radio Uitzending van 15-01-22)

Radio uitzending over mijn kunstboek: “Fertile Soil”

Mijn nieuwste kunstboek ‘Fertile Soil’ is sinds november verkrijgbaar en heeft inmiddels al verschillende lezers bereikt. In deze blog kan je luisteren naar een radio uitzending waar ik praat over mijn nieuwste boek en wat mijn bevindingen waren van begin tot eind. Ben je zelf ook benieuwd waar mijn Kunstboek “Fertile Soil” over gaat?

Dit boek ‘Fertile Soil’ is nu ook verkrijgbaar online op doetboersma.nl (verkrijgbaar in frysk-nederlands of engels-duits). Afhalen? Even mailen naar info@doetboersma.nl!